Heat/Energy

Heat/Energi Värme/Energi

www.kummelholmen.se
2020-08-22 to 2020-09-27
www.korsbarsgarden.se
2021

The theme Heat/Energy emanates from the former power plant of Kummelholmen in the form of location, architecture, function and history as well as in terms of how art, culture, society and ecology are intimately linked and necessary prerequisites for a warm humanity. From the dark, cold industrial rooms of Kummelholmen, the exhibition will continue to its opposite, Körsbärsgården, an ecologically run venue bathing in light and warmth created specifically for exhibiting and discussing art, culture, literature and philosophy. Both locations are equally specific and peripheral. Both locations equally charged with energy. The dark versus the light space.

Temat Värme/Energi utgår från den f d värmecentralen Kummelholmen som plats, arkitektur, funktion, historia och från hur konst, kultur, samhälle och ekologi hänger samman och är nödvändiga delar av en varm mänsklighet. Från Kummelholmens mörka, kalla industriella rum går utställningen vidare till dess motsats Körsbärsgården. Ett skinande ljust, på sommaren varmt rum som är skapat för att visa upp och diskutera konst, kultur, litteratur, filosofi och som drivs ekologiskt. Båda platserna lika specifika och perifera. Båda platserna lika laddade med energi. Det mörka och det ljusa rummet.

Heat/Energy

For humans, the mammal that does not have fur, three factors are necessary for survival: energy, water and heat. Without nutrition our body stops functioning, without water it dries out, without heat we freeze to death. We are a vulnerable animal species. Yet we have come to master the planet in good and evil. One explanation is that this happened because of our useful thumbs, another that our brain capacity dropped. It is undeniable that our ability to communicate, collaborate and create effective societies (as do the ants and other social beings) is unmistakable. Many claim that our strong tendency to create non-material values: religious communities, literatures and artistic traditions is a factor that has been crucial in the history of the family.

              Energy, water and heat. The three things were at the center of Kummelholmen’s operations until 1997, when the building was taken out of use as an oil-fired hot-water center, supplier of hot water and energy to the surrounding Springberg. Since the architecturally powerful and K-marked concrete box was re-commissioned in 2013, it has become a center for less tangible but equally noticeable processes: of the thermal plant has become an art hall, where no exhibited work can avoid entering into dialogue with the environment and there the room itself becomes an obvious part of the activities of the artists and curators and of the visitor’s experience.

              It is as a call to the chosen artists to rethink and reformulate both the character and history of the premises as to take the gigantic grip on reflecting on the role of culture in contemporary times as we chose the central concepts of heat and energy as the theme of the exhibition. . Here there are opportunities to relate to both technology history and architectural history, to raise issues of sustainability, resources and ecology, to discuss both aesthetic and social and philosophical problems in artistic form. Heat / energy: art in interaction with the environment, present in dialogue with modernism, intangible artistic values in contrast to a hardening and increasingly utility- and money-controlled social climate.

Jonas Ellerström

Värme/Energi

För människan, det däggdjur som inte har päls, är tre faktorer nödvändiga för överlevnad: energi, vatten och värme. Utan näring slutar vår kropp att fungera, utan vatten torkar den ut, utan värme fryser vi ihjäl. Vi är en sårbar djurart. Ändå har vi kommit att på gott och ont behärska planeten. En förklaring är att detta skett på grund av våra användbara tummar, en annan att vår hjärnkapacitet fällt utslaget. Att vår förmåga att kommunicera, samarbeta och att skapa effektiva samhällen utmärker oss (liksom myrorna och andra sociala varelser) är obestridligt. Många hävdar att också vår starka tendens att skapa icke-materiella värden: religiösa gemenskaper, litteraturer och konstnärliga traditioner är en faktor som varit avgörande i släktets historia.

              Energi, vatten och värme. De tre sakerna stod i centrum för Kummelholmens verksamhet fram till 1997, då byggnaden togs ur bruk som oljeeldad hetvattencentral, leverantör av varmvatten och energi till det omgivande Vårberg. Sedan den arkitektoniskt kraftfulla och K-märkta betonglådan på nytt togs i bruk 2013 har den blivit ett centrum för mindre påtagliga men väl så märkbara processer: av värmeverket har blivit en konsthall, där inget utställt verk kan undgå att träda i dialog med miljön och där själva rummet blir en självklar del av konstnärernas och curatorernas verksamhet och av besökarnas upplevelse.

              Det är som en uppmaning till de valda konstnärerna att nytänka och omformulera både lokalens egenart och historia som att ta det gigantiska greppet att reflektera kring kulturens roll i samtiden som vi valt de för byggnaden och den mänskliga existensen centrala begreppen värme och energi som tema för utställningen. Här finns möjligheter att anknyta till såväl teknikhistoria som arkitekturhistoria, att ta upp frågor om hållbarhet, resurser och ekologi, att i konstnärlig form diskutera såväl estetiska som sociala och filosofiska problem. Värme/energi: konst i växelverkan med miljö, nutid i dialog med modernism, immateriella konstnärliga värden i kontrast mot ett hårdnande och alltmer nytto- och penningstyrt samhälleligt klimat.

Jonas Ellerström

Contributing Artists to date:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s